Ankesa

Për infomacione dhe ankesa mund të shkurani në adresat e mëposhtme elektronike:
info@isuv.gov.al
dhe postare:
Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë
Porcelan, Rruga Aleksandër Moisiu 82, Tiranë