Baza Ligjore

Rregullore “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”
https://pdfhost.io/pdf/4c23b95b-f6b8-4aeb-8a62-e188f14e1479/ad5d303b-3e6...

LIGJ NR.10 465, DATË 29.9.2011 PËR SHËRBIMIN VETERINAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
http://www.bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2017/12/16-03-03-09-08-22L...

LIGJ NR.9863, DATË 28.1.2008 PËR USHQIMIN(I NDRYSHUAR)
http://aku.gov.al/wp-content/uploads/2016/06/Ligji-Nr-9863-dat%C3%AB-28.....

Politikat, vendimet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;

Legjislacionin, procedurat, normat dhe praktikat e komunitetit Europian dhe Institucioneve të tjera ndërkombëtare