Sektori i Kontrollit te Produkteve te Peshkut dhe Monitorimit te Molusqeve

Misioni

Kontrolli kimik, biotoksikologjik dhe biologjik i produkteve detare sipas standarteve dhe normave nderkombetare si dhe permbushja e kerkesave te standartit ISO 17025:2005 per te deshmuar kompetencen teknike te laboratoreve.

 

Detyrat

  1. Percaktimin e Histamines ne produktet iktike te perpunuar dhe te paperpunuar me metoden HPLC-DAD;
  2. Kontrollin biotoksikologjik per biotoksinat detare qe shkaktojne PSP, DSP dhe ASP ne molusqe dhe produkte iktike;
  3. Analizen cilesore dhe sasiore te algat potencialisht toksike, te cilat prodhojne toksina qe shkaktojne sindromet PSP, DSP dhe ASP;
  4. Mirembajtja e akreditimit sipas ISO 17025:2005 te provave te akredituara me trupat kombetare dhe nderkombetare si dhe zgjerimi i akredititmit me prova te reja;
  5. Mirembajtjen e Sistemi te te Menaxhimit te Cilesise sipas ISO 17025:2005;
  6. Bazuar ne norma dhe standarte nderkombetare hartojne dhe shperndajne teknika e metoda analitike ne fushen e sigurise ushqimore.
  7. Mbeshtesin dhe realizojne programet e Ministrise se Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit.

 

Laboratoret

  • Laboratori i Biotoksinave
  • Laboratori i Histamines
  • Laboratori i Fitoplanktonit

 

Stafi

1 Biokimiste   

1 Biotoksikologe

3 Planktologe 

1 Teknike