Sektori i Burimeve Njerezore

Misioni

Menaxhimi i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve te Brendshme ne permiresimin e punes se ISUV duke ofruar  shërbime cilësore, efektive dhe transparente me ane te një administrate funksionale , profesionale dhe përgjegjëse ndaj kërkesave te punonjesve.

Efikasiteti në punë, përmirësimi i shërbimeve te personelit duke sjelle nje spektër të rëndësishëm funksional.

Detyrat dhe Përgjëgjësitë e Sektorit  të Burimeve Njerezore

 • Administron numrin e punonjësve.
 • Harton kontratat individuale të punonjësve dhe analizon strukturën.
 • Ndjek në vazhdimësi performancën e punonjësve.
 • Administron dosjet personale.
 • Ndjek në vazhdimësi vjetërsinë e tyre.
 • Bën lëvizjet e caktuara në librezat e punës dhe regjistrin themeltar.
 • Harton planin e lejeve të zakonshme.
 • Përgjigjet për mbarëvajtjen e përgjithshme të shërbimeve të ndryshme në Institut.
 • Koordinon punën me drejtuesit e Departamenteve dhe Sektorëve të ndryshëm.
 • Identifikon faktorët e rrezikut dhe masat e sigurisë.
 • Propozon planet për trajnimin dhe informimin e punëtorëve.
 • Kërkon zbatimin e ligjshmërisë për problemet që kërkojnë zgjidhje  në aspektin ligjor.
 • Ndjek  realizimin e procedurat te prokurimit  në zbatim të ligjeve dhe akteve  të tjera ligjore dhe nënligjore.
 • Harton  Regjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike dhe zhvillon procedurat perkatese.
 • Jep konsulence juridike ne sherbim te ISUV.
 • Interpreton të gjitha ligjet  dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore që i përkasin sistemit të veterinarisë dhe ushqimit nëpërmjet diskutimit të përbashkët me ta.
 • Ndjek proceset gjyqesore  në mbrojtje të interesave të ISUV.
 • Mban përgjegjësi për shkeljet ligjore  në veprimtarinë e ISUV.
 • Harton kontratat  që nënshkruhen mes ISUV dhe subjekteve në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 • Merr dhe jep informacion pa cënuar konfidencialitetin e ISUV.
 • Bën koordinimin e kërkesave që vijnë nga jashtë me personat e kërkuar dhe nuk lejon asnjë person të hyjë pa autorizim.
 • Përgjigjet për mirëmbajtjen dhe gatishmërinë e automjeteve ne ISUV per nevojat e punonjesve.
 • Përgjigjet për administrimin, qarkullimin dhe ruajtjen e dokumentacionit në baze të Ligjit “Për Arkivat”.
 • Kryen shkembime zyrtare nepermjet sherbimit postar.
 • Bën përpunimin teknik të materialeve dhe i dorëzon në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit ose ruajtjen e tyre në arkivën e ISUV.
 • Përgjigjet për të gjitha shkresat e hyra dhe të dala nga ISUV.
 • Mban në gatishmëri aparaturat që përdoren në ISUV.
 • Përgjigjet për furnizimin e pandërprerë me energji elktrike duke vënë në dispozicion gjeneratorin.
 • Mirëmban në mënyrë të vazhdueshme ambjentet e ISUV-së si dyert, bravat, dritaret, suvatimet, dyshemetë.
 • Mban pastër ambjentin e jashtëm të gjithë territorit të ISUV-së
 • Grumbullon dhe asgjëson me djegie materialet që paraqesin rrezikshmëri të lartë për sëmundje infektive.
 • Garanton menaxhimin korrekt të aktivitetit dhe flukset e kampioneve të pranuara.
 • Rregjistron mostrat e hyra ne ISUV dhe i kalon në Laboratorët përkatës.
 • Siguron pritjen e kampioneve sipas procedurave dhe mënyrave të përcaktuara duke vlerësuar përshtatshmërinë e tyre në raport me parametrat e përcaktuar.
 • Garanton dërgimin e fletëpërgjigjeve të provave për tek klienti.
 • Nxjerr dhe shpërndan raportin e provës .

 

 


Stafi

 • Pergjegjes Sektori
 • Specialist (Jurist)
 • Nepunes Informacioni
 • Arkivist – Protokollist
 • Dy Teknike Aparaturash
 • Sanitare
 • Tre Punetore Mirembajtes
 • Dy Specialiste te Pritjes se Mostrave