Laboratori i Preparatorise Speciale(LPS)

MISIONI
Preparatoria Speciale është një laborator i ISUV i cili ka si mision prodhimin dhe përgatitjen e terreneve kulturale për të gjithë kërkesat e ISUV-së sipas standartit ISO 11133 dhe ISO 17025.

DETYRAT dhe PËRGJËGJËSITË

  • Përgatitjen e terreneve kulturale dhe solucioneve.
  • Etiketimi dhe gjurmueshmëria e loteve të prodhimit.
  • Kontolli i sterilitetit të terreneve kulturale si dhe matja e pH përfundimtar.
  • Kontolli i sterilitetit të ambjenteve të punës

 

STAFI
dy specialist
një laborante