Sek. i Analizave të PMB dhe Monitorimit të Mbetjeve në Bimë(SPMBMM)

Funksionimi i ketij sektori bazohet ne VKM. Nr. 515 date 19. 07. 2006, VKM. Nr. 1555, date 12.11.2008 “Per percaktimin e rregullave te regjistrimit dhe kritereve te vleresimit te produkteve per mbrojtjen e bimeve” dhe VKM Nr. 1188, date 20.8.2008 Per “Miratimin e rregullave per importimin, tregetimin, transportin, ruajtjen, perdorimin dhe asgjesimin e produkteve per mbrojtjen e bimeve”

 

DETYRAT

 • Kryerjen e të gjitha analizave, kimiko-fizike, cilësore/sasiore të kërkuara për kontrollin e Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PMB).
 • Pritja, regjistrimi dhe ruajtja e mostrave te PMB-ve te ardhura nga PKK-te për analize.
 • Studimin dhe përshtatjen  e metodave analitike për analizimin e tyre.
 • Përgatitja e raportit te provës dhe informimi i institucioneve përkatëse për rezultatin e analizave.

 

 • Ben kontrollin e dosjeve te PMB-ve per regjistrim dhe jep mendimin teknik per regjistrimin apo jo te tyre ne Teritorin e RSH.
 • Ben kontrollin e mostrave te ambalazhimit te PMB-ve  dhe jep mendimin teknik për miratimin e paketimit te PMB-ve ne to.
 • Hartimin, miratimin e teknikave dhe të metodave analitike përkatëse, bazuar në norma dhe standarde të njohura ndërkombëtare, në fushën e veprimtarisë së vet ligjore.
 • Te kujdesen dhe te mirëmbajnë te gjitha aparaturat dhe instrumentet analitike qe posedon laboratori.
 • Bashkërendimi i punës me departamentet/sektorët e tjerë të ISUV për harmonizimin dhe mbarëvajtjen e sektorit.

 

LABORATORET

 • Laboratori i pritjes dhe regjistrimit të kampioneve.
 • Laboratori Kimiko- Fizik
 • Laboratori analitik- GAS-KROMATOGRAFI
 • Laboratori analitik- LIKUID-KROMATOGRAFI

 

STAFI

 • Pergjegjes sektori
 • Specialist
 • Laborante
 • Laborante