Legjislacioni për të drejtën e informimit

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
https://www.parlament.al/Files/sKuvendi/kushtetuta.pdf

Ligji 119/2014 për të drejtën e Informimit
https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=123

Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligji nr.120/2014
“PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”
https://www.arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2018/01/Ligji_per_mbrojtjen...

Ligji Nr. 10 279, datë 20.5.2010 PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE
https://www.bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/04/Nr_10279_PeR_KUND...

Ligji Nr. 152/2013 PËR NËPUNËSIN CIVIL
https://www.bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/04/Ligj_152_2013_30....

Kodi i Procedurave Administrative
https://www.bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/04/kodi.pdf

Ligji për konsultim Publik
http://www.hidaa.gov.al/ligje/Ligji_146-2014,_per_njoftimin_dhe_konsulti...