Lista e Shërbimeve DSHK

Nr Prova Metoda Çmimi Kohëzgjatja    (ditë pune)
1 Diagnostikimi i Parvovirusit në derra  Hemoaglutinim I thjeshtë  250 1
2 Diagnostikimi i Agalaksisë Kontagioze Hemoaglutinim i shpejte  300 1
3 Diagnostikim I semundjeve bakteriale Analizë bakteriale e përgjithshme 730 5
4 Analize per Brucella spp. me RAN Reaksioni i Aglutinimit te Ngadalte  300 2
5 Diagnostikimi I Brucelozes  Izolim, teste biokimike,identifikim i gjinisë nga karkasa dhe fetusa  1600 21
6 Diagnostikimi i Fruthit ne Derra Izolim dhe biokimi 1600 5
7 Diagnostikimi i Listeriozes Izolim dhe biokimi nga karkasat e të Imtave 1600 3
8 Diagnostikimi I Pasterelozes Izolim dhe biokimi 1600 4
9 Diagnostikimi I Salmonelozave Izolim dhe identifikim, API test nga ambjenti, karkasa, fece, fetusa 1600 3
10 Diagnostikimi i Enterotoxemisë Izolim, bioprove nga karkasat 630 3
11 Diagnostikimi i Agalaksisë Kontagioze Izolim dhe identifikim  630 10
12 Diagnostikimi i Mykoplazmozës në shpendë Izolim dhe identifikim M.gallisepticum dhe M.sinoviae 630 10
13 Diagnostikimi i Fruthit ne Derra Izolim, antibiogram 730 5
14 Diagnostikimi i Enterotoxemisë  Izolim identifikim nga karkasat 730 5
15 Diagnostikimi I Kolibakteriozave Izolim, antibiogram 730 5
16 Diagnostikimi I Listeriozes izolim nga karkasat e të Imtave, antibiogram 730 5
17 Diagnostikimi i Mastiteve Izolim, antibiogram 730 5
18 Diagnostikimi i Pasterelozës Izolim, antibiogram 730 5
19 Diagnostikimi i Salmonelozave Izolim, antibiogram 730 5
20 Diagnostikimi i semundjes se Plasjes Izolim I B.anthrax, bioprove nga gjak, organe, kampione dheu dhe fosile 1200 5
21 Diagnostikimi i semundjes se Plasjes Mikroskopi 350 1
22 Diagnostikimi i Pestes ne blete izolim 600 5
23 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv Analizë biologjike 800 10
24 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
25 Diagnostikimi I semundjes se Gjuhes Blu Izolimi dhe Identifikimi i Virusit të Gjuhës Blu në Vezet e Embrionuara dhe Linje Qelizore  800 10
26 Diagnostikimi I semundjes se Gjuhes Blu ELISA  400 1
27 Diagnostikimi i Influencës aviare Analizë biologjike  800 10
28 Diagnostikimi I Difteriovarioles Analizë biologjike 800 10
29 Diagnostikimi I Murtajes Afrikane te Derrit Identifikimi i virusit me Hemoabsorbim 800 10
30 Diagnostikimi I Murtajes Afrikane te Derrit Testi i Imunofluoreshencës Direkte 600 1
31 Diagnostikimi I Murtajes Klasike te Derrit Izolimi dhe Identifikimi i Virusit ne Kulture Qelizore  800 10
32 Diagnostikimi I Murtajes Klasike te Derrit ELISA per antitrupat  400 1
33 Diagnostikimi I Murtajes Klasike te Derrit ELISA per antigenin  400 1
34 Diagnostikimi I Murtajes Klasike te Derrit Testi i Imunofluoreshencës Direkte  500 1
35 Diagnostikimi I Pseudopestit  Analizë biologjike  800 10
36 Diagnostikimi I Pseudopestit  Hemoaglutinacion i penguar 210 1
37 Niveli titrave Pseudopestit Hemoaglutinacion i penguar  210 3
38 Analize citologjike e urines Citologji e urines 320 1
39 Diagnostikimi I Leukozes me Histologji  Teknika e shpejte e diagnozes histopatologjike me ngrirje ne Cryostat  780 1
40 Diagnostikimi I Leukozes me Histologji  Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 780 5
41 Diagnostikimi I Leukozes se Gjedhit Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
42 Diagnostikimi Gumboros me Histologji Teknika e shpejte e diagnozes histopatologjike me ngrirje ne Cryostat 780 1
43 Diagnostikimi Gumboros me Histologji Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 780 5
44 Diagnostikimi Marekut me Histologji Teknika e shpejte e diagnozes histopatologjike me ngrirje ne Cryostat  780 1
45 Diagnostikimi Marekut me Histologji Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 780 5
46 Diagnostikimi I Klamidiozes me Histologji Parafinimin,Teknika May - Grunvald-Gimsa 780 5
47 Diagnostikimi I Laringo Trakeitit me Histologji Parafinim, Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 780 5
48 Analize leukocitare e gjakut per te gjithe llojet e kafsheve Teknika e ngjyrosjes me Gimsa, mikroskopi 380 1
49 Diagnostikimi i Para TBC ne Ruminante  Mikroskopi 300 1
50 Analize parazitare per endoparazite Metoda e flotacionit, Mikroskopi 350 1
51 Analizë parazitare per  Anisakis, Trikineloze Metoda e tretjes enzimatike 350 1
52 Analize parazitare për Ektoparazitët, Diagnostikimi I zgjebes Mikroskopi (Metoda KOH) 350 1
53 Analize parazitare pergjithshme per semundjet e peshqve Shtirje direkte, Mikroskopi 350 1
54 Diagnostikimi I Anaplazmozes  Ngjyrim me Gimsa 10% 350 1
55 Diagnsotikimi I Babeziozes Ngjyrim me Gimsa 10% 350 1
56 Analizë parazitare për Nosema spp ne blete Mikroskopi  350 1
57 Analizë parazitare për Varroa spp ne blete Mikroskopi  350 1
58 Analize parazitare e pergjithshme Shtrirje direkte, Mikroskopi 350 1
59 Analize per Gumboro Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
60 Analize per Influencë aviare Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
61 Analize per Laringo-trakeitin Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
62 Analize per Marek Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
63 Analize per Difterovariolen (Lija) Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
64 Analize serologjike Bruceloze ELISA 500 1
65 Analize serologjike Bruceloze Reaksioni i Aglutinimit te Ngadalte (RAN) 300 2
66 Analize serologjike Bruceloze TUQ 500 1
67 Analize serologjike per Ethe Q ELISA 500 1
68 Analize serologjike per Ethe Q Testi i Fiksimit te Komplementit  480 2
69 Analize serologjike per Paratuberkuloz ELISA 500 1
70 Analize serologjike per Tuberkuloz ELISA 500 1
71 Analize serologjike per Klamidioze ELISA 500 1
72 Analize serologjike per Klamidioze Test i Fiksimit te Komplementit 480 2
73 Analize serologjike per Bruceloze  Test Rose Bengal  200 1
74 Analize serologjike per Bruceloze  Testi i Fiksimit te Komplementit  500 2
75 Analize serologjike per Bruceloze ELISA per antitrupat  400 1
76 Diagnostikimi I Laringo-trakeitit Analizë biologjike  800 10
77 Diagnostikimi I semundjeve bakteriale te peshqve  Izolim. Antibiogram 730 5
78 Diagnostikimi i Endoparaziteve  Metoda e flotacionit 350 1
79 Diagnostikimi i Mykoplazmozes ne gjedh Izolim  630 15
80 Diagnostikimi i semundjes se Gjuhes Blu  ELISA per antitrupat 400 1
81 Diagnostikimi i semundjes se Gjuhes Blu  Izolimi dhe Identifikimi i në Vezet e Embrionuara dhe Linjen Qelizore 800 10
82 Diagnostikimi i semundjes se Gjuhes Blu  ELISA per antigenin  400 1
83 Diagnostikimi i semundjes se Gjuhes Blu  Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
84 Diagnostikimi i semundjes se Paratuberkulozit ne ruminante Izolim 730 4
85 Diagnostikimi i semundjes se Rinotrakeitit infektiv te gjedhit ELISA per antitrupat  400 1
86 Diagnostikimi i Tuberkulozit Izolim 730 21
87 Diagnoza e Anemise Infektive te Kuajve Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
88 Diagnozë serologjike për Influencë Aviare ELISA per antitrupat 400 1
89 Niveli titrave Influencë Aviare Hemoaglutinacion penguar 300 1
90 Diagnsotikimi i semundjes se Diarese Virale te Gjedhit  ELISA per antigenin  400 1
91 Diagnsotikimi i semundjes se Diarese Virale te Gjedhit  ELISA per antitrupat 400 1
92 Diagnostikimi I Semundjes Foot Mouth Disease ELISA per antigenin  400 1
93 Diagnostikimi I Semundjes se Aujeskut ELISA per antitrupat 400 1
94 Diagnostikimi I Semundjes se Aujeskut Testi i Antitrupave Fluoreshent  500 1
95 Diagnostikimi I Semundjes se Aujeskut Prova biologjike ne lepuj 1000 7
96 Diagnostikimi I semundjes se Artrit-Encefalitit ELISA per antitrupat 400 1
97 Diagnostikimi I semundjes se Artrit-Encefalitit Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
98 Diagnostikimi I semundjes se Gripit te Derrit ELISA per antitrupat 400 1
99 Diagnostikimi I semundjes se Gripit te Derrit Izolim dhe Identifikim     
100 Dignostikimi I semundjes se Nilit Perëndimor ELISA IgM  400 1
101 Dignostikimi I semundjes se Terbimit ELISA  400 1
102 Dignostikimi I semundjes se Terbimit Testi i Imunofluoreshences Direkte 600 1
103 Diagnostikimi I semundjes se Fasciolozes Identifikim  i F. Hepatica 350 1
104 Diagnostikimi I semundjes se Parvovirozes ne derra Testi i Imunofluoreshences Direkte 600 1
105 Analize për parazitë në feçe Metoda e flotacionit, Berman 350 1
106 Mikroskopi TBC Mikroskopi TBC 300 1
107 Nekropsi per kafshe, shpende, peshq Nekropsi  100 1
108 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv ELISA 500 1
109 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv Hemoaglutinacion i penguar 300 1
110 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv Izolim virusi 800 10
111 Diagnostikimi I Atadenovirus A ne shpende Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
112 Diagnostikim Histologjik per semundje te ndryshme Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 750 7
113 Diagnostikimi I semundjes se Klamidiozes Test i Fiksimit te Komplementit  480 2


Ndryshimi i fundit dt. 30.01.2019