Misioni

ISUV ka si mision të garantojnë konsumatorin në të gjitha hallkat e zinxhirit ushqimore sipas qasjeve "Nga Ferma në Tavolinë" dhe "Një Shëndet"

Në këtë kontekst ISUV është angazhuar:

 

  • të përmirësojë stukturën analtike drejt validimit dhe akreditimit të shërbimeve;
  • të zgjidhë pasiguritë gjatë survejancës së sëmundjeveve të kafshëve, agjentëve zoonotike, rezistencës antimikrobike, dhe të shpërthimeve të sëmundje në njërëz;
  • të koordinojë zbatueshmërinë e metodave të provës bazuar në rregulloret, ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare;
  • të organizojë trajnime formimi dhe testime krahauese;
  • të japë vazhdimisht mbështetje teknike që autoritetet kompetente të vlerësojnë/menaxhojnë komunikojnë me efikasitet riskun.

 

TRIAD