Sektori i Serologjisë (SS)

Sektori i Serolologjisë (SS) e mbështet aktivitetin e tij laboratorik në diagnozën e sëmundjeve infektive nëpërmjet identifikimit të antitrupave.
Sektori Serologjisë përbëhet nga dy laboratorë dhe 3 punonjës, ku 2 janë specialistë të lartë dhe 1 teknik laboratori. Specialistët e këtij sektori kanë gradën “Doktor”.
Sektori punon me 12 metoda të normuara, të aplikueshme për matricat serum dhe qumësht të përcaktuara në Procedurat Operative Standarde, të cilat i referohen manualit të OIE-së.
Analizat zyrtare të planifikuara dhe të miratuara në bashkëpunim me drejtorin e Shërbimit Veterinar, që kryhen në këtë sektor, janë pjesë e planeve kombëtare të monitorimit, ndërsa analizat e kontrollit vijnë nga operatorë privatë.
Laboratorit të Serologjisë për Sëmundjet Bakteriale dhe Parazitare.
Aktivitetet e miratuara dhe të mbështetura nga MB&ZHR për vitin 2017 në Sektorin e Serologjisë,

  • Plani Kombëtar i Monitorimit të Brucelozës së gjedhit me qumësht
  • Plan Kombëtar i Monitorimi pasvaksinal të brucelozës i të imëtave të vaksinuara me parë me shtamin Rev 1