isuv logo

Programi i Transparencës

I. HYRJE
Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.
Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e Ligjit për të Drejtën e Informimit.
Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të Ligjit për të Drejtën e Informimit.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Institutit e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.isuv.gov.al/ , si dhe në mjediset e pritjes së publikut.
Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse, e cila prodhon ose administron dokumentin.
Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë, ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje.
Faqja zyrtare e ISUV është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME
Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë janë:
“E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: ISUV ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e ISUV-it .
Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
– i plotë;
– i saktë;
– i përditësuar;
– i thjeshtë në konsultim;
– i kuptueshëm;
– lehtësisht i aksesueshëm;
– i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË
Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Instituti I Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit www.isuv.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
Strukturën organizative të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë ;
Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
ISUV, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

 

Adresa e Institucionit

Rruga "Aleksandër Moisiu"
Nr. 82
Tiranë, Shqipëri

Google Map: https://goo.gl/maps/3CuERdoGkEr

 

Legjislacioni për të drejtën e informimit

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

https://www.parlament.al/Files/sKuvendi/kushtetuta.pdf

Ligji 119/2014 për të drejtën e Informimit

https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=123

Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligji nr.120/2014
“PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”

https://www.arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2018/01/Ligji_per_mbrojtjen_e_te_dhenave_personale_9887_date_10_03_2008_i_ndryshuar.pdf

Ligji Nr. 10 279, datë 20.5.2010 PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE

https://www.bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/04/Nr_10279_PeR_KUNDeRVAJTJET_ADMINISTRATIVE.pdf

Ligji Nr. 152/2013 PËR NËPUNËSIN CIVIL

https://www.bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/04/Ligj_152_2013_30.05.2013_me_ndryshimet.pdf

Kodi i Procedurave Administrative

https://www.bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/04/kodi.pdf

Ligji për konsultim Publik

http://www.ildkpki.alligje/Ligji_146-2014,_per_njoftimin_dhe_konsultimin_publik.pdf

 

 

Ankesa

Për infomacione dhe ankesa mund të shkurani në adresat e mëposhtme elektronike:
info@isuv.gov.al
dhe postare:
Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë
Porcelan, Rruga Aleksandër Moisiu 82, Tiranë

 

Pyet shtetin - www.pyetshtetin.al

Portali “Pyet Shtetin” është një platform online, e cila ka për qëllim të ndihmojë qytetarët dhe grupet e ndryshme të interesit për të patur një akses më të madh dhe për të gjetur më me lehtësi informacionin me karakter publik.

Portali synon gjithashtu të lehtësojë procedurat e dërgimit të kërkesave për informim ndaj çdo autoriteti publik përgjegjës si dhe të ankesave në rast refuzimit të informacionit të kërkuar pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Përmes shfrytëzimit të këtij protali, çdo qytetar apo/dhe çdo grup interesi mund të dërgojë në mënyrë të thjeshtë elektronike kërkesat për informim apo ankesat në rast refuzimi.
Faqja Zyrtare : https://pyetshtetin.al/home/

 

Denonco parregullsitë/Korrupsionin

OBJEKTIVAT E ISUV-së

Si pjesë e zinxhirit të politikave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Instituti Ynë kontribuon me aktivitetin e tij në fushën e sigurisë ushqimore, shëndetit të kafshëve dhe mbrojtjen e bimëve. Në këtë kuadër objektivat institucional janë si më poshtë vijon:

  • Realizimi i aktivitetit analitik në kuadër të Planeve Kombëtare të Monitorimit, Kontrolleve Zyrtare dhe autokontrolleve në të tre fushat e sipërpërmendura;
  • Forcimi i kapaciteteve analitike nëpërmjet bashkëpunimit me Institucione të  referencës së BE, për zhvillimin e metodave të reja analitike në përputhje me standardet ndërkombëtare;
  • Mirëmbajtja dhe zgjerimi i akreditimit të testeve laboratorike, për të siguruar cilësinë e shërbimeve që ne ofrojmë për të qënë në koherencë me legjislacionin;
  • Si Institucion Reference, ofrojmë Asistencës teknike laboratorëve Rajonal që operojnë në të njëjtat fusha me laboratorët tanë, me qëllim unifikimin e metodave laboratorike;
  • Diagnostikimi i sëmundjeve në kafshë, shpend dhe akuakulturë, zbatimi i strategjive që lidhen me kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve zoonotike;
  • Vlerësimi dhe kontrolli i PMV-ve për marrjen e certifikatës së tregtimit të Produkteve Mjekësore Veterinare në Republikën e Shqipërisë sipas legjislacionit;

Kontrolli i PMB-ve dhe vlerësimin teknik për regjistrimin e Produkteve të Mbrojtjes së Bimëve në Republikën e Shqipërisë konform legjislacionit.

KORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Brulinda Cobaj

e-mail : brulinda.cobaj@isuv.gov.al

Tel : +355 (4) 2 37 29 12

Orari:        E Hënë – E Enjte     08:00 – 16:30

                   E Premte                08:00 – 14:00