isuv logo

Projekti EFSA

EFSA mështetur mbi polititkat e Komisionit Evropian për zgjerimin e vendeve IPA dhe në bashkëpunim me BE, ka ndërmarrë një program të titutlluar "Masat pergatitore për pjesmarrjen e vendeve IPA në agjensitë e BE-së" fillimet e këtyre hapave datojnë që prej vitit 2005.
Programi Komisionit Evropian është duke mbështetur agjensitë e EU/EFSA ,duke i lejuar këtyre që të ndërmarrin masa përgatitore me grupet e interesit të vendeve IPA, dhe vendimmarrësit, në funksion të nxitjes dhe rritjes të pjesëamarrjes së këtyre vëndeve dhe bashkëpunimi me agjensi të ndryshme nga vende të ndryshme të BE-së si përpara dhe mbas aderimit të tyre në BE.
Mbeshtetja, synon në transferimin e njohurive dhe ngritjen a kapaciteve dhe ekspertizës ne fushën e sigurisë ushqimore, të agjensive për vendet IPA, si përfitues drejtpërdrejt nga EFSA /IPA Program.
Veprimtaria dhe aktivitetet e këtij programi, financohen nga BE nëpërmjet project-mareveshjeve të mëdha të njohura si mbështetjet financiare IPA.
Projekti i aktual EFSA /grand nga IPA II, ka filluar në Tetor 2017-2019, dhe faza e parë Dhjetor 2015- Shtator 2017.
Gjatë fazës së parë të këtij programi është konsideruar si progres pjesëmarrja e Shqipërisë veçanërisht në harmonizimin e metodologjive për data collection, raportimin e tyre tek EFSA, sikurse edhe bashkëpunimi shkencor gjatë krizave ushqimore si rasti për shembull (Lympy Skin Deseas përhapur në rajon 2016-2017)
Shqiperia së bashku me vende të tjera IPA për herë të parë në 2017 prezantoi të dhena kombëtare mbi sëmundjet zoonotike, AMR, dhe FBO tek EFSA dhe DWH (data warehouse).
Gjithashtu çdo vit Shqipëria është pjesëmarrëse në këto grupe dhe rrjete shencore të vlerësimit të riskut në EFSA:
• Shëndeti dhe mirëqënia e kafshëve
• grumbullimin e të dhenave dhe monitorimi mbi zoonozat, AMR, FBO (perfaqesues dhe vazhdim nga ISUV dhe Insituti Shëndetit Publik dhe AKU)
• të dhenat mbi dukuritë kimimke (përfaqësues ekspert nga ISUV dhe vazhdim)
• të dhena për konsumin e ushqimit dhe çfaqja ndaj riksut (përfaqesuar nga MBZHR dhe ISHP)
• shëndeti i bimëve (MBZHR)
• mbetjet e produkteve mjeksore veterinare (përfaqësues nga ISUV dhe vazhdim)
• monitorimi i pesticideve (përfqësues ekspert nga ISUV dhe vazhdim)
• komunikimi riskut (përfaqësues deri më sot AKU)
Objektivi kryesor :
EFSA nëpermjet fondeve nga Komisioni Evrpian, ka për qellim të mbështesë përfshirjen e vendeve IPA në punen e saj duke krijuar mundeësi për forcimin e kapaciteve mbi vlerësimin e riskut dhe komunikimit nëpërmjet promovimit të rrjetit të institucioneve mbi sigurine ushqimore në nivel nacional dhe përfshirjen e tyre në aktivitete të perbashketa, ndërmjet EFSA-s, vendeve IPA dhe vendeve të BE-së.
Rezultate të pritshme:
Ngritja dhe koordinimin e rrjeteve te sistemit te sigurise ushqimore me vendet IPA;
Pjesëmarrja në rrjetetet dhe projektet strategjike dhe bashkëpunuese të EFSA;
Pjesëmarrja në rrjetetet shkencore të EFSA dedikuar grumbullimit të të dhënave.

Për më tepër informacion klikoni këtu:

https://www.efsa.europa.eu/en/biological-hazards-data/reports

Zoonoses data collection 2018

 Excel mapping tools for 2018 zoonoses data reporting https://zenodo.org/record/2549663

 The DCF (data collection framework) https://dcf.efsa.europa.eu/dcf-war/dc

 Data warehouse (DWH) https://dwh.efsa.europa.eu/bi/asp/Main.aspx

 Guidelines for reporting 2018 prevalence sample‐based data in accordance with SSD2 data model https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1558

Data dictionaries guidelines for reporting 2018 data on zoonoses, antimicrobial resistance and food-borne outbreaks https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1557

 Manual for reporting on antimicrobial resistance within the framework of Directive 2003/99/EC and Decision 2013/652/EU for information derived from the year 2018 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1559

 Manual for reporting on zoonoses and zoonotic agents, within the framework of Directive 2003/99/EC, and on some other pathogenic microbiological agents for information derived from the year 2018 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1560

 Guidance on Data Exchange version 2.0 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2014.3945  

Projekti PAZA

Projekti PAZA http://www.paza-albania.eu/

Projekti WHO

Projekti WHO https://www.who.int/countries/alb/en/

Projekti CAPS2

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety surveillance in Adriatic Cross-border Countries http://www.caps2.eu/joomla/

The fishery sector is one of the most important or even strategic areas for most of the economies of Adriatic Cross-border Countries. The thousands kilometres of coasts belonging to those Countries represent an incredible resource not only for the tourist sector, but also for the production of high quality fishery and mollusc products.
The project CAPS2 - “Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety surveillance in Adriatic Cross-border Countries” will continue and extend the actions successfully carried out in two previous cross-border CARDS – Phare projects.
The first project "SARA" created an Interregional Center for Food Safety and Risk analysis involving, among others Italian partners, the Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo of Italy, the Veterinary Services and Food Safety Authority of Croatia and the Veterinary Services of Rep. of Montenegro.
The second project "CAPS" established a Croatian Centre for Aquaculture Production and Safety, dedicated to the diagnosis of microbiology problems and ichthyopathologies. The project promoted also the development of several new diagnostic services for aquaculture farms through the strengthening of the Croatian Veterinary Institute (CVI) diagnostic tools and implemented a web GIS application http://www.caps2.eu/caps2/ for the surveillance of molluscs biological safety conditions. In addition, the collection and analysis of data on shellfish bacteriological contamination permitted to identify the main mollusc species contaminated and consequently to refine the national surveillance plans on shellfish and molluscs production areas. The two projects represent a possible model for transferring and distributing presence of technology and knowledge in cross border Adriatic Countries.

Main goal

CAPS2 project aims at strengthening the surveillance of seafood contaminations in the Adriatic area by spreading advanced technology and knowledge to Adriatic laboratories and by creating networks among Competent Authorities and relevant stakeholders.

Project objectives

Strengthen diagnostic capabilities and know-how of the partner laboratories in relation to biotoxins, heavy metals, benzopyrene and other PAH contamination, as well as the identification of Vibrio spp., Norovirus and Hepatitis virus on fish and shellfish produced in Adriatic Sea;
distribute technologies in function to different levels of preparedness and existing basic know how;
support required knowledge, methods and Standard Operating Procedure (SOP) applications through educational programs and laboratory stages hosted by Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Caporale Teramo (IZSAM) labs for partners’ technicians;
establish a star-network structure for assessing the sectorial risks, adopting a web platform based on a center in IZSAM for processing, analysing, managing and presenting data captured and stored by partners for all contaminants and virus;
extend the existing web GIS application on the surveillance of molluscs safety problem, including data subjected to EU notification and epidemiological data for the assessment of risks on heavy metal and benzopyrene and other PAH contaminations;
prepare and implement Surveillance National Plans for standardising Surveillance and Control Adriatic Area Policy.

Project Management Organization

The CAPS2 Steering Committee (SC) is the highest level of decision making representing all project partners. It is composed by two representatives for each partner, the Project Coordinator in the role of chairman and the Project Financial Manager. Two sub-committees are also foreseen: a technical/scientific committee and a managerial/financial one. The CAPS2 Steering Committee is responsible for: main decision about techniques to use, problems and conflicts solving, supervision of project progresses, results and outputs. The SC meets twice a year.

 Final Project Brochure