isuv logo

Rreth Nesh

Kjo është faqja zyrtare e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) si qëndër reference e vetme në Shqiperi  është e çertifikuar kombëtarsiht dhe ndërkomtërarisht për një sërë analizash.
ISUV varet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MB&ZHR) dhe është përgjegjëse për hartimin e strategjive të gjurmimit dhe luftimit të sëmundjeve infektive, parazitare në kafshët e tokës, të ujit dhe shpendëve. 
ISUV përgjgijet për kryerjen e testimeve të produkteve ushqimore me origjinë shtazore dhe joshtazore. Në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik (ISHP) ndjek Sëmundjet me Origjinë Ushqimore (SOU).
ISUV bashkëpunon ngushtësisht me Organizatën e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO), Organizatën Botërore të Shëndetësisë (WHO), Organizatën Botërore të Shëndetit të Kafshëvë (OiE), Agjensinë Evropiane të Ushqimit (EFSA) dhe Laboratorë Evropiane të Referencës (EU-RL) për konfirmimin e sëmundjeve të ndryshme epizootike, agjentëve zoonotik dhe zbulimin e kontaminantëve që vijnë nga ushqimet.

 

Baza Ligjore

Në funksion të bazës ligjore ISUV është i organizuar sipas Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 732, date 16/11/2022 “Organizimi dhe funksionimi i Institutit të Sigurisë
Ushqimore dhe Veterinarisë”.

Rregullore “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”
https://pdfhost.io/pdf/4c23b95b-f6b8-4aeb-8a62-e188f14e1479/ad5d303b-3e6...

LIGJ NR.10 465, DATË 29.9.2011 PËR SHËRBIMIN VETERINAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
http://www.bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2017/12/16-03-03-09-08-22L...

LIGJ NR.9863, DATË 28.1.2008 PËR USHQIMIN(I NDRYSHUAR)
http://aku.gov.al/wp-content/uploads/2016/06/Ligji-Nr-9863-dat%C3%AB-28.....

LIGJI Nr. 105/2016, datë 27.10.2016 “PËR MBROJTJEN E BIMËVE”

 

Politikat, vendimet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;

Legjislacionin, procedurat, normat dhe praktikat e komunitetit Europian dhe Institucioneve të tjera ndërkombëtare.

 

 

Ligji nr 60/2016 "Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve".

Rregullore për Hetimin Administrativ të Kërkesës të Sinjalizuesit për Mbrojtjen nga Hakmarrja në ISUV.

Regull_Mbrojtja ngaHakmarrj_Sinjalizim.pdf

Rregullore për Hetimin Administrativ të Kërkesës së Sinjalizuesit për Mbrojtjen e Konfidencialitetit në ISUV.

Rregull_Konfidencialitetit_Sinjalizim.pdf

Misioni

ISUV ka si mision të garantojnë konsumatorin në të gjitha hallkat e zinxhirit ushqimore sipas qasjeve "Nga Ferma në Tavolinë" dhe "Një Shëndet"

 

Në këtë kontekst ISUV është angazhuar:

 

 

 

 

Organigrama e ISUV-së